សេចក្តីជូនដំណឹងទៅសិស្សទាំងអស់៖

ប្រព័ន្ធ របស់ ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រង សាលាគម្ពីរមហាណែម ត្រូវបានមេរោគចូល ហេីយវាបានសុីទិន្នន័យយេីងទៀត។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្នបានរាយការណ៍ទៅភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធសន្តិសុខកូរ៉េ និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ហេីយគេកំពុងតែសហការគ្នាពិនិត្យមេីលថាមានការខូចខាតយ៉ាងណា និងដោះស្រាយយ៉ាងណា។

ភ្លាមៗ យេីងពិបាកនឹងទទួលបានទិន្នន័យដែលបាត់បង់នោះមកវិញណាស់ ហេីយយេីងសង្ឃឹមថានឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាខ្លះៗ។ យេីងខ្ញុំពិតជាសុំទោសចំពោះការរំខាននេះ។

យេីងនឹងធ្វេីការប្រកាសនៅថ្ងៃខាងមុខទៀត អំពីការដែលសិស្សអាចរៀន និងប្រឡងបាន។ ដូច្នេះសូមកុំព្រួយបារម្ភណ៍ខ្លាំងពេក និងសូមរងចាំ។

យេីងសុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ថានអោយការជួសជុលបានលឿន ដូច្នេះយេីងអាចរៀនបានទៀត។ យេីងនឹងផ្តល់ពត៌មានអំពីស្ថានភាននៃការជួសជុលនៅថ្ងៃខាងមុខ។

- Mahanaim Bible Training Center -