ទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មី ឆ្នាំ2018

ឆ្នាំ2017 ខែផ្នូ ថ្ងៃទី18 - ឆ្នាំ2018 ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី25

ចុះឈ្មោះចូលរៀន

ចុះឈ្មោះឆ្នាំ2018

ឆ្នាំ2017 ខែផ្នូ ថ្ងៃទី18 - ឆ្នាំ2018 ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី25

ចុះឈ្មោះ

តារាងពត៌មាន

    អាចមើលបានតែសិស្សដែលចូលក្នុ...

វិដេអូផ្សព្វផ្សាយ

មជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរម៉ាហាណែម

មជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរម៉ាហាណែម?

នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហាត់ប្រៀនព្រះគម្ពីរម៉ាហាណែម ដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរដោយមានប្រពន័្ធត្រឹមត្រូវ និងបង្រៀនរបៀបរស់នៅក្នុងព្រះអង្គ។...

អំពីមជ្ឈមណ្ឌល>>

ទំនាក់ទំនង

085 770 770

ថ្ងៃច័ន្ទ~ថ្ងៃសុក្រ 08:00am~12:00pm

mbtc_khmer@naver.com

សំនួរសួរញឹកញាប់